Temari Guàrdia Urbana Tarragona

Prepara’t amb el nostre temari per a ser el/la millor de l’oposició.
17 × 24 cm
Temàtica: Policia
Nivell: Oposicions
Àmbit: Local
Tipus: Temari
Pàgines: 300
Edició: 2019
Idioma: Català

Aquest llibre incorpora el temari que cal estudiar per a superar la primera prova de l’oposició d’Agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Inclou, al final de cada tema esquemes/resums amb els continguts essencials de cada matèria.

1. La Unió Europea.
2. La Constitució espanyola 1978.
3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC).
4. Les institucions polítiques de l’Estat.
5. Les institucions polítiques de Catalunya.
6. L’ordenament jurídic de l’Estat.
7. L’organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes, els municipis, les províncies i les comarques.
8. Organització municipal (Reglament orgànic de l’ajuntament de Tarragona): organització municipal i el Ple.
9. Organització municipal (Reglament orgànic de l’ajuntament de Tarragona): l’Alcalde/essa, disposicions de la Junta de Govern Local, la Junta de Govern Local i les Comissions informatives.
10. Els òrgans jurisdiccionals: Poder judicial i Tribunal Constitucional, Poder judicial i potestat jurisdiccional, el Consell General del Poder Judicial, el Ministeri Fiscal, el Tribunal Constitucional.
11. Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets.
12. Codi deontològic policial: la deontologia policial, Recomanació REC (2001) 10 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa als estats membres sobre el Codi Europeu d’Ètica de la Policia, el marc deontològic dels principis bàsics d’actuació, la Carta de Rotterdam, la policia en una societat multi ètnica.
13. ACORD GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.
14. Els diferents cossos policials a l’Estat Espanyol: Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
15. Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat.
16. Competències municipals en matèria de seguretat i de protecció civil: La policia local com a servei públic.
17. Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
18. La policia de Catalunya: mossos d’esquadra i policies locals.
19. La policia local. La Llei 16/1991, de les policies locals de Catalunya.
20. Coordinació i col·laboració entre cossos policials: Normes bàsiques de coordinació i col·laboració. Competències específiques i competències compartides. Les juntes locals de seguretat. Els convenis de col·laboració.
21. Reglament 233/2002 d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
22. La policia local com a cos armat: Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, que aprova el Reglament de Armes. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals.
23. El cos de la Guàrdia Urbana de Tarragona.
24. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.
25. Procediments especials per delictes. L’enjudiciament ràpid de determinats delictes i faltes.
26. L’atestat policial. Concepte, naturalesa, formes d’iniciació, requisits formals, valor processal, diligències que l’integren, les actes, inspecció ocular i recollida de proves.
27. La detenció: límits legals, supòsits i garanties. L’Habeas corpus.
28. Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la violència domèstica. El registre central per a la protecció de víctimes de violència domèstica (Reial Decret 355/2004, de 5 de març).
29. Llei 5/2000 de 12 de gener. La responsabilitat penal i la detenció de menors.
30. Protecció de la seguretat ciutadana: Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de la protecció de la Seguretat Ciutadana.
31.Seguretat Viaria: La legislació i la funció policial en seguretat viària i trànsit.
32. Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona.
33. Coneixement del municipi de Tarragona: Les seves activitats econòmiques. Evolució de la població. La distribució de l’espai urbà: zones residencials, àrees industrials i comercials.
34. Coneixement del municipi de Tarragona: La xarxa viària; accessos, vies urbanes, zones vianants.
35. Coneixement del municipi de Tarragona: Moviments associatius de Tarragona. Activitats culturals, lúdiques i esportives. Festes i tradicions. Projecció turística.
36. Coneixement del municipi de Tarragona: Serveis socials i comunitaris. La xarxa de serveis socials d’atenció primària. Els serveis especialitzats. Institucions que els presten i infraestructura existent. Xarxa de centres cívics. Llars de jubilats i pensionistes.
Biblioteques.

 

DATA PREVISTA DE PUBLICACIÓ: JUNY 2021