Temario Bomberos Generalitat

Prepárate con nuestro temario para ser el/la mejor de la oposición.
Temática: Bomberos
Ámbito: Autonómico
Tipo: Temario
Páginas: 300
Edición: 2019
Idiomna: Catalán

Este libro incorpora el temario que tienes que estudiar para superar la primera prueba de la oposición de bombero de escala básica de Bomberos de la Generalitat de Catalunya. Última actualización = Enero 2020 (en base a la resolución INT/3548/2019, por la que se convoca el proceso de selección 81/19.2)

I. TEMARI GENERAL

Tema 1. Legislació
La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l’Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2. Legislació
El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures de personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Mesures d’igualtat per raó de gènere.

Tema 3. Legislació
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte i àmbit d’aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

II. TEMARI ESPECÍFIC

Tema 4. Legislació
Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya.
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.

Tema 5. Legislació

El Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de
prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya. Decret 243/2007, de 6 de
novembre, d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Tema 6. Física
Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball, potència i energia. Energia potencial. Energia cinètica. Principi de conservació de l’energia

Tema 7. Naturalesa del foc
Temperatura i fonts de calor. Transferència de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

Tema 8. Mètodes i Agents extintors
Mètodes de l’extinció. Agents extintors. Definició. Tipus d’agents extintors: característiques i aplicacions..

Tema 9. Mecànica
Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Torns i plans inclinats

Tema 10. Química
Estats de la matèria i canvis d’estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.

Tema 11. Risc químic
Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d’intoxicacions. IDLH, IPVS, TLV, LC50, DL50, VLA, VLB.

Tema 12. Hidràulica.
Principis generals de la hidrostàtica i de la hidrodinàmica. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Tema 13. Mecànica vehicles
Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació i tipologies de motors. Principals parts d’un motor. Potència i parell motor. Altres sistemes de propulsió: híbrids, elèctrics purs i bivalents de gas natural o GLP.

Tema 14. Prevenció i protecció contra incendis
Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d’incendis equipada), hidrants, columnes seques, sistemes fixos d’extinció, sistemes de detecció i alarma d’incendis, sistemes d’abastament d’aigua contra incendis i sistemes per al control de fums i de calor. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d’incendi. La resistència al foc de les estructures i la seva protecció: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels materials constructius. La reacció i la resistència al foc. Característiques dels elements i les vies d’evacuació dels edificis.

Tema 15. Atenció sanitària
Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 16. Construcció
Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l’acer laminat. La fusta. Els plàstics. Comportament dels materials constructius davant el foc.

Tema 17. Construcció
Accions i reaccions en una construcció. Tipus d’esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 18. Electricitat
Magnituds elèctriques. Conceptes bàsics d’electricitat. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 19. Cartografia
Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Tema 20. Geografia física
Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l’arc mediterrani.

Tema 21. Coneixement del territori català
Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 22. Meteorologia
Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica. Humitat relativa i temperatura de rosada.